Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Zakenmeisje.nl, gevestigd te Voorhout, aan de Mozartlaan 18. De hiernavolgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zakenmeisje.nl, die hieronder zal worden genoemd: "Zakenmeisje.nl".

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Zakenmeisje.nl. Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden ingeschakeld. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van Zakenmeisje.nl, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.


3. Definities

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

- reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Zakenmeisje.nl zich jegens de contractant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de volgende diensten omvat:

  1. verblijf;
  2. een andere niet met verblijf verband houdende toeristische dienst, deel uitmakend van de reis;

- reiziger: de contractant en/of degene te wiens behoeve een overeenkomst met Zakenmeisje.nl is aangegaan.

- overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Zakenmeisje.nl aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

4. Totstandkoming reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt door stand door het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier op de website.

2. De inhoud van de (reis)overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Zakenmeisje.nl en eventueel schriftelijk of mondeling bevestigde afwijkingen/aanvullingen. Mocht de boekingsbevestiging van Zakenmeisje.nl essentieel afwijken van gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 4 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave, doch minimaal 2 dagen voor aanvang van de reis, het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.

3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.

4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen door Zakenmeisje.nl binden Zakenmeisje.nl niet.

5. Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Zakenmeisje.nl.

 

5. Uitvoering van de reis

1. Zakenmeisje.nl is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.

2. De informatie die bij de reisbescheiden wordt verstrekt, maakt deel uit van de reisovereenkomst. Zorg dus dat je deze leest.

3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, terstond mondeling, telefonisch, of schriftelijk per e-mail aan de betrokken dienstverlener en aan Zakenmeisje.nl of diens vertegenwoordiger ter plekke te melden. Zie hiervoor ook artikel 14. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke tijd opgelost wordt, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met het hoofdkantoor van Zakenmeisje.nl. Zie hiervoor ook artikel 16.

 

6. Informatie

1. De reiziger moet aan Zakenmeisje.nl alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

2. Op verzoek van de reiziger zal Zakenmeisje.nl er voor zorgdragen dat de reiziger bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg.

3. Zakenmeisje.nl verstrekt de reiziger tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of een reisverzekering.

4. Onverminderd het voorgaande heeft de reiziger zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

5. Zakenmeisje.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, websites en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.

6. De op de website van Zakenmeisje.nl getoonde foto’s zijn ter beschikking gesteld door derden. De bij de accommodaties getoonde foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder huis, appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto's.

 

7. Reisbescheiden

1. Op de reiziger rust de zorgvuldigheidsplicht om bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisbescheiden en documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en bij gebruikmaking van huurauto’s een geldig (inter)nationaal rijbewijs.

2. Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, is Zakenmeisje.nl hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

3. De reiziger die om een van de redenen genoemd in artikel 7.2 niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom. Bij annulering van de reis, zijn de kosten voor rekening en risico van de reiziger.

 

8. Wijzigingen door de reiziger

1. De reiziger kan schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.

2. Zakenmeisje.nl deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mede of Zakenmeisje.nl met de verzochte wijziging akkoord gaat of niet.

3. Indien Zakenmeisje.nl niet met het verzoek van de reiziger akkoord kan gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien Zakenmeisje.nl met het verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst akkoord kan gaan, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform de geldende betalingsregelingen, alsmede een bedrag van ten minste € 30 per afzonderlijke wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke reisovereenkomst inzake wijzigings- en communicatiekosten, onder aftrek van hetgeen reeds betaald is.

4. Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat Zakenmeisje.nl heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.


9. Annulering door de reiziger

1. Indien je verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, heb je de keuze:

- ofwel Zakenmeisje.nl te verzoeken je te laten vervangen door een ander persoon, die zelf nog geen reiziger in de zin van deze voorwaarden is en die in de plaats van de reiziger aan de reis kan deelnemen. Let wel: bij reisovereenkomsten waarbij een vliegticket is inbegrepen, kan een luchtvaartmaatschappij de vervanger weigeren, of aanzienlijke kosten hanteren die Zakenmeisje.nl zal doorberekenen;

- ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren.

Vervangende reiziger

2. De in het vorig artikellid bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:

a. de vervangende reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;

b. de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Zakenmeisje.nl, dan wel in ieder geval zo tijdig dat Zakenmeisje.nl nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;

c. het omboeken van vliegtickets op een andere naam, door de luchtvaartmaatschappij wordt geaccepteerd, waarbij eventuele kosten zullen worden doorberekend;

d. een deugdelijke uitvoering van de reis verzet zich niet tegen een dergelijke vervanging.

3. De reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens Zakenmeisje.nl voor de betaling van de volledige reissom, vermeerderd met wijzigingskosten als bedoeld in art. 8 en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. In het bijzonder kunnen voor vliegtickets hoge wijzigingskosten ontstaan.

Annulering

4. Annuleringen kunnen louter schriftelijk in behandeling genomen worden op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

5. Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende minimale bedragen terzake annuleringskosten aan Zakenmeisje.nl te betalen:

6. bij annulering tot 60 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;

7. bij annulering vanaf de 60ste dag voor de dag van vertrek tot de dag van vertrek: de volledige reissom. Niet komen opdagen (no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek.

8. De door de reiziger verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.

9. Indien een reisovereenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf of huur van meerdere reizigers in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, andere accommodatie of gezamenlijke door een of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de reisovereenkomsten met alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten, opgesomd in de voorgaande artikelleden, moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Zakenmeisje.nl te kennen geeft zijn reisovereenkomst met Zakenmeisje.nl in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus "overblijvende niet-annulerende reiziger(s)" accommodatie beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen.

 

10. Wijziging door Zakenmeisje.nl

1. Zakenmeisje.nl heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum kosteloos wijzigen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

2. De reiziger die gebruikmaakt van zijn recht de reisovereenkomst ingevolge het vorige artikellid te wijzigen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging door Zakenmeisje.nl aan Zakenmeisje.nl kenbaar maken. Zakenmeisje.nl zal de reiziger binnen 3 werkdagen een alternatieve minstens gelijkwaardige reis aanbieden ofwel de door de reiziger reeds geheel of gedeeltelijk aan Zakenmeisje.nl betaalde reissom restitueren.

3. Indien na het vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of Zakenmeisje.nl merkt dat zij in een belangrijk gedeelte van de door haar aangeboden diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Zakenmeisje.nl er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

4. Als de door Zakenmeisje.nl doorgevoerde wijziging aan Zakenmeisje.nl kan worden toegerekend en een reiziger hierdoor schade lijdt, welke schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van voornoemde wijziging is Zakenmeisje.nl verplicht die schade te vergoeden. De hoogte van de aldus te vergoeden schade is echter in ieder geval beperkt tot maximaal de reissom. Indien de oorzaak van de doorgevoerde wijziging(en) echter aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten van de wijziging(en) voor rekening van de reiziger.

5. Indien er in de periode voor aanvang van de reis of gedurende het verblijf in een door Zakenmeisje.nl geboekte accommodatie kleine wijzigingen van service of inrichting plaatsvinden, waarvan Zakenmeisje.nl redelijkerwijs geen weet heeft, kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6. Geboekte vluchten zijn t.a.t. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Eventuele wijzigingen in de periode voor aanvang van of gedurende de reis kunnen Zakenmeisje.nl niet worden aangerekend, zie tevens artikel 15 lid 7. Ditzelfde is van toepassing voor tussentijdse wijzigingen van overige diensten, waaronder excursies e.d.

 

11. Opzegging door Zakenmeisje.nl

1. Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 13, heeft Zakenmeisje.nl het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van Zakenmeisje.nl op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.

2. Zakenmeisje.nl kan de reisovereenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Zakenmeisje.nl zal de reiziger onverwijld per e-mail van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.

3. Zakenmeisje.nl zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden.

4. Indien het in het vorige artikellid bedoelde aanbod van Zakenmeisje.nl niet wordt aanvaard door de reiziger of indien Zakenmeisje.nl niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door Zakenmeisje.nl aan de reiziger terugbetaald.

5. Bij groepsreizen heeft Zakenmeisje.nl in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor bedoelde reis.

6. Indien de reisovereenkomst door Zakenmeisje.nl wordt opgezegd op grond van overmacht, is Zakenmeisje.nl geen schadevergoeding verschuldigd.

 

12. Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.

2. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld.

3. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Zakenmeisje.nl bekend waren ten tijde van de publicatie. Zakenmeisje.nl behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde reissom van elke willekeurige reis t.a.t. te wijzigen. Dit heeft te maken met prijzen die verschillen naargelang bezetting en tijdstip van boeking. Het kan voorkomen dat medereizigers een hogere of lagere reissom hebben betaald dan dat jij hebt gedaan. Indien zich dit voordoet zal Zakenmeisje.nl in geen enkel geval overgaan tot restitutie van het verschil in reissommen.

4. Zakenmeisje.nl heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en/of toepasselijke wisselkoersen. Zakenmeisje.nl zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Zakenmeisje.nl de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5. Heffingen die wettelijk worden opgelegd zullen zonder inachtneming van vertrekdatum volledig worden doorbelast aan de reiziger en geven geen recht tot opzegging van de reis met volledige restitutie van de reissom.

 

13. Betaling

1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan Zakenmeisje.nl te voldoen die gelijk is aan 50% van de totale overeengekomen reissom afgerond naar boven en die ten minste € 300 per reiziger bedraagt.

2. Het is dringend noodzakelijk dat het restant van de reissom uiterlijk 56 kalenderdagen (8 weken) voor vertrek in het bezit dient te zijn van Zakenmeisje.nl. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

3. Indien de reisovereenkomst binnen 56 kalenderdagen (8 weken) voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Zakenmeisje.nl heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Mocht een betaling niet uiterlijk 56 kalenderdagen, of eerder indien specifiek vermeld, voor vertrek binnen zijn, behoudt Zakenmeisje.nl tevens het recht, eventuele tariefverhogingen aan de reiziger door te belasten of de reis te annuleren met doorbelasting van de annuleringskosten.

 

14. Hulpverlening

1. Zakenmeisje.nl is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt conform hetgeen Zakenmeisje.nl en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen. De reiziger dient na constatering hiervan, hulp terstond aan te vragen. Zakenmeisje.nl dient in de gelegenheid te worden gesteld eventuele onvolkomenheden op te lossen en kan redelijkerwijs de reiziger om medewerking vragen.

2. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is Zakenmeisje.nl tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

 

15. Aansprakelijkheid

1. Zakenmeisje.nl is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig hetgeen Zakenmeisje.nl en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen.

2. Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde overeenkomst en Zakenmeisje.nl niet in staat is de tekortkomingen binnen redelijke termijn te verhelpen, is Zakenmeisje.nl verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan Zakenmeisje.nl is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikgemaakt wordt omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten;

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Zakenmeisje.nl of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

3. Wanneer Zakenmeisje.nl aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Zakenmeisje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.

4. Iedere aansprakelijkheid van Zakenmeisje.nl, uit welken hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Zakenmeisje.nl gelden ook ten behoeve van werknemers van Zakenmeisje.nl en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

6. De reiziger is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

7. Zakenmeisje.nl is nimmer aansprakelijk te stellen voor nadelige gevolgen (zowel materiële als immateriële schade) als gevolg van vertragingen, tijds- cq. schemawijzigingen en/of annuleringen van door de reiziger bij Zakenmeisje.nl geboekte diensten (waaronder vluchten).

8. Alle door Zakenmeisje.nl verrichte werkzaamheden zullen geschieden voor rekening en risico van reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geen geval is Zakenmeisje.nl aansprakelijk voor schade die jij lijdt door onze adviezen of enige vorm van vervolgschade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.

9. Zakenmeisje.nl is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld tijdens de workation. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van de workation wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

 

16. Onvolkomenheden of klachten

Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van Zakenmeisje.nl kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht -voor zover mogelijk- naar tevredenheid van de reiziger wordt verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dient de reiziger contact op te nemen met het hoofdkantoor van Zakenmeisje.nl, opdat er een passende oplossing getroffen kan worden. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de vertegenwoordiger als het hoofdkantoor wordt opgelost, dient men de vertegenwoordiger op de bestemming om een klachtenformulier te vragen. Dit klachtenformulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de vertegenwoordiger ondertekend. De reiziger dient binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door Zakenmeisje.nl georganiseerde reis, schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht, althans over het niet verhelpen van deze onvolkomenheid of klacht door de vertegenwoordiger van Zakenmeisje.nl. Dit klaagschrift moet altijd gepaard gaan met een door de reiziger en vertegenwoordiger ondertekend klachtenformulier. Zakenmeisje.nl is niet verplicht, klaagschriften die niet volgens de hiervoor genoemde wijze aan haar zijn kenbaar gemaakt, in behandeling te nemen.

 

17. Geschillen

Alle geschillen, ook die welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Zakenmeisje.nl aangegane reisovereenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter in Nederland, tenzij Zakenmeisje.nl en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

 

18. Toepasselijkheid recht

Op alle overeenkomsten tussen Zakenmeisje.nl als organisator en jou als reiziger waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen reiziger en organisator, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zakenmeisje.nl is gevestigd.

 

19. Privacy

Door verschillende landen worden additionele maatregelen getroffen om grenscontroles te verscherpen. Een van deze maatregelen houdt in dat luchtvaartmaatschappijen inzicht dienen te geven in passagiersgegevens aan douane, veiligheids- en immigratiediensten. Het kan dus voorkomen dat bepaalde boekingsgegevens worden doorgeven aan deze diensten door de luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Zakenmeisje.nl zal onder geen beding gegevens van reizigers voor commerciële doeleinden gebruiken.

 

20. Code reisaanbiedingen

Zakenmeisje.nl hanteert de code reisaanbiedingen.

Een prijsaanbieding dient een 'inclusief prijs' te omvatten, dat wil zeggen een prijs inclusief alle onvermijdbare bijkomende kosten. Hieronder worden verstaan alle (veiligheids)heffingen, (brandstof)toeslagen, (luchthaven)belastingen, etc. die op het moment van publicatie bekend zijn. Niet inbegrepen hoeven te zijn bemiddelingskosten, administratiekosten, ticketfee en/of ticketkosten. Bij al onze pakketreizen zijn deze kosten, toeslagen en belastingen (zoals ten tijde van publicatie bekend) bij de reissom inbegrepen.

 

21. Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Zakenmeisje.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de workation vervaardigde stukken zoals, adviezen, brieven, contracten en handleidingen. Je mag deze stukken wel voor je eigen doeleinden gebruiken zonder deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of op andere wijze aan derden te tonen of met derden te delen.